NM-reglementet

Les reglementet HER – under utdrag vedr startberettigede

5. Startberettigede – hovedbestemmelse
Utøvere som er medlemmer av lag tilsluttet Norges Friidrettsforbund og av World Athletics (IAAF) definert til å kunne starte for Norge internasjonalt, kan delta i norske mesterskap
(representasjonsbestemmelser, regel 5 i konkurransereglene)
5.1 I norske mesterskap kan kun delta utøvere som er kvalifiserte og deltar i konkurransen. Det skal ikke tillates at noen deltar «utenfor konkurranse, «utenfor premiering» eller på noen annen måte hvor man ikke deltar i mesterskapet. Unntatt fra dette er utøvere som får tillatelse fra styret til å delta på basis av funksjonshemming.
5.2 Andre utøvere som ikke er norske statsborgere og er medlemmer av lag tilsluttet NFIF kan etter søknad få tillatelse til å starte i norske mesterskap om vilkårene i NFIFs lov § 34.2 oppfylles. En slik tillatelse gjelder kun for et kalenderår. Med grunnlag i NFIFs lov § 34.2 stilles følgende krav:
5.2.1 Utøveren kan ikke ha deltatt i sitt eget lands nasjonale mesterskap i inneværende kalenderår.
5.2.2 Utøveren kan ikke ha representert sitt land i internasjonale mesterskap eller landskamper inneværende kalenderår. (Europacuper, også for klubblag, regnes i denne sammenheng som en landskamp).
5.2.3 Utøveren må forplikte seg til, ved skriftlig erklæring, å avstå fra å delta i sitt eget lands mesterskap eller landskamper inneværende kalenderår eller representere dette i internasjonale mesterskap.
5.2.4 Utøveren må fylle de krav som ellers gjelder for deltakelse i NM.
5.2.5 Søknad må rettes til NFIF før påmeldingsfristens utløp og være vedlagt de erklæringer som fremgår av dette punkt.

6. Startberettigede i Hovedmesterskapet
Utøverne må oppfylle vilkårene i pkt. 5. En utøver som er kvalifisert til deltakelse i Hovedmesterskapet kan delta i alle øvelser. Øvelser hvor det for tiden ikke er kvalifiseringskrav, kan ikke brukes som kvalifisering for andre øvelser. Videre må følgende  punkter oppfylles:
6.1 Utøveren må ha oppnådd kvalifiseringskravet før påmeldingsfristens utløp.
Se pkt. 12 og 13.
6.2 Vinnere i NM junior (begge klasser) er kvalifisert for delta i samme års Hovedmesterskap, dersom NM junior arrangeres før Hovedmesterskapet.
6.3 Utøvere som i NM junior oppnår kvalifiseringskravet for Hovedmesterskapet er kvalifisert for delta i samme års Hovedmesterskap, dersom NM junior arrangeres før Hovedmesterskapet.
6.4 Utøveren kan delta i Hovedmesterskapet fra det år de fyller 15 år.
6.5 Utøvere som styret gir tillatelse til å delta. Slik tillatelse kan bare gis i
tilfeller hvor kvalifiseringskravet er oppnådd etter påmeldingsfristen.
6.6 Det er fastsatt kvalifiseringskrav også i øvelser som ikke inngår i Hovedmesterskapet. Disse kravene kan brukes som kvalifiseringskrav for
deltakelse i Hovedmesterskapet på samme måte som for de øvrige kravene.
6.7 Utøvere som har deltatt i internasjonale seniormesterskap de siste 4 sesonger er kvalifisert for deltakelse i Hovedmesterskapet.
6.8 Utøvere av internasjonal klasse slik styret bestemmer.
6.9 Innendørsresultater aksepteres dersom de ble oppnådd under forhold som tilfredsstiller konkurransereglene utendørs.