Akkreditering for trenere

Nye retningslinjer fra NFIF 29.juli 2020:

«Trenere skal ha egne synlig akkrediteringer og ikke befinne seg på indre bane. Det er
arrangørens ansvar at kun reelle trenere tildeles akkreditering, og antallet akkrediterte trenere
må være på et relevant nivå i forhold til arrangementets størrelse.
Arrangører kan kreve at oversikt over trenere som søker akkreditering skal meldes inn samlet
og skriftlig fra hver klubb i henhold til arrangementets akkrediteringsfrist for trenere.
For nasjonale mesterskap (UM/Junior-NM/NM) samt andre større stevner kan arrangør i
dialog med NFIF innføre særskilte kvotebestemmelser.
Kvotetallet tildeles ut fra en helhetsvurdering når alle påmeldinger er mottatt

Vi minner om at klubbene må melde inn samlet liste over trenere som ønsker akkreditering. Lista skal minimum inneholde navn, mobilnummer og bostedskommune.